Shipping policy

 

6        אספקת המוצרים

6.1  אספקת המוצרים אשר נרכשו באתרים ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי תיעשה על ידי החברה ו/או על ידי ספק המוצרים ככל שמדובר בספק שאינו החברה, בהתאם לתנאים הרשומים בדף המוצר שנרכש לכתובת בישראל אותה הקליד הרוכש בעת ביצוע ההזמנה.

6.2  הרוכש יהיה רשאי לבחור באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה (במידה שקיימת אפשרות כזו לגבי המוצר שרכש) ללא חיוב בדמי משלוח. לא ניתן יהיה לשנות את אופן ההספקה לאחר השלמת הרכישה. במקרה של איסוף עצמי האחריות על המוצר תחול על הלקוח החל ממסירת המוצר בנקודת האיסוף. המוצר שהוזמן ע"י הרוכש ימתין בנקודת האיסוף שבחר תקופה אשר לא תעלה  על 21 ימי עסקים, לאחר מכן ההזמנה לא תשמר עבור הרוכש ובמידה ויחליט לאסוף את ההזמנה, יהיה עליו להתקשר למרכז ההזמנות ולחדשה.

6.3  דמי המשלוח הרשומים בדף המוצר הינם להובלה סטנדרטית ואינם כוללים חיובים בגין הובלה חריגה (הובלה במנוף, הובלה מעבר לשלוש קומות, היעדר מעלית, צורך במנוף עקב תנאים מיוחדים בכתובת הלקוח וכיו"ב). כל תוספת בגין הובלה חריגה תחול על הרוכש ותשולם על ידו.

6.4  מועד האספקה יהיה בהתאם לכתוב בדף המוצר. ספירת הימים תחל מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של הרוכש. מניין הימים  באשר למועד האספקה וכן למועד ביצוע איסוף עצמי יחושב על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א' – ה' ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג ימי חג וימי שבתון, ולא יאוחר מ-10 ימים.

6.5  בנסיבות של איחור בשל כוח עליון כדוגמת שריפה, שיטפון, מלחמה וכו' ו/או עקב אירועים שאין לחברה שליטה עליהם כדוגמת שביתות, תקלות וכיוצא בזה, ו/או במקרה של תקלות שהחברה לא צפתה תיידע החברה את הרוכש בסמוך לאחר שייוודע לה על האיחור, ותאפשר לו לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, או ביטול העסקה (או קבלת מוצר חליפי במידה שמוצר כזה זמין אצל החברה ומחירו זהה למוצר שנרכש). החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם ברוכש, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הרוכש בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה להספקת המוצר.

6.6  בעת אספקת המוצר ו/או באיסוף עצמי, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי, ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.

6.7   עקב המצב הביטחוני ששורר במדינה ומשיקולים שונים, ייתכן שלא תתאפשר הובלה ליישובים מעבר לקו הירוק ו/או למקומות מסוימים שהכניסה או ההגעה אליהם עלולה לסכן את המוביל. בנסיבות כאלה, החברה תודיע לרוכש, ותוכל לתאם עמו את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים באופן שיהיה בהתאם למקובל בחברה. ככל שלא ניתן יהיה לספק את המוצר על פי המקובל בחברה, החברה תהיה רשאית לבטל את העסקה מבלי שלרוכש תהיה הזכות לקבל פיצויים כלשהם מעבר להחזר כספים ששילם לחברה.